Annual Plan Hanag.jpg
תכנית שנתית

תכנית שנתית בשיעורי חינוך גופני וספורט היא חשובה מאוד. יש לוודא שכל מקצועות הלימוד שהפיקוח על החינוך הגופני דורש נמצאים. בין הנושאים צריך שיהיו מיומניות גופניות, תנועה במרחב, תנועה לפי קצב, משחקי כדור, התעמלות, ריקוד ועוד..
בגילאים הגדולים יותר ניתן להוסיף אפשרויות בחירה לתלמידים.

בכיתות הנמוכות מומלץ לשלב הרבה משימות פתוחות על מנת לתת לילדים אפשרויות שונות להתנסות ולפתח להם את היצירתיות.