top of page
Couples Therapy

בנק הערכות ליום הורים או לתעודה בחינוך גופני

בעל יכולות גופניות, משקיע בשיעורי החנ"ג, נחוש לייצג את בית הספר בתחרויות.

בעלת יכולות גופניות, משקיעה בשיעורי החנ"ג, נחושה לייצג את בית הספר בתחרויות.

משקיע בשיעורי החנ"ג, משתתף באופן פעיל בשיעור, קשוב ופועל לפי הנהלים.

משקיעה בשיעורי החנ"ג, משתתפת באופן פעיל בשיעור, קשובה ופועלת לפי הנהלים.

משקיע בשיעורי החנ"ג, מראה נכונות להתקדם ולהשתפר.

משקיעה בשיעורי החנ"ג, מראה נכונות להתקדם ולהשתפר.

קשוב ופועל לפי נהלי השיעור.

קשובה ופועלת לפי הנהלים בשיעור.

משתתף באופן פעיל בשיעור, קשוב ופועל לפי הנהלים.

משתתפת באופן פעיל, קשובה ופועלת לפי נהלי השיעור.

בעל יכולות גבוהות, משתתף באופן פעיל בשיעור, קשוב ופועל לפי הנהלים.

בעלת יכולות גבוהות, משתתפת באופן פעיל בשיעור, קשובה ופועלת לפי הנהלים.

בעל יכולות גבוהות, עליך להקפיד למלא את הכללים והוראות המורה בשיעור.

בעלת יכולות גבוהות, עליה להקפיד ולמלא את הכללים ולפעול לפי הוראות המורה בשיעור.

משתתף באופן פעיל בשיעור, קשוב ופועל לפי הנהלים, מראה נכונות להתקדם ולהשתפר.

משתתפת באופן פעיל בשיעור, קשובה ופועלת לפי הנהלים, מראה נכונות להתקדם ולהשתפר.

משתתף באופן פעיל, עליך להקפיד למלא את הכללים והוראות המורה בשיעור.

משתתפת באופן פעיל, עלייך להקפיד למלא את הכללים והוראות המורה בשיעור.

משתתף באופן פעיל, מראה נכונות להתקדם ולהשתפר, עליך להקפיד למלא את הכללים והוראות המורה בשיעור.

משתתפת באופן פעיל ,מראה נכונות להתקדם ולהשתפר, עלייך להקפיד למלא את הכללים והוראות המורה בשיעור.

עליך להשתתף באופן פעיל יותר בשיעור ולהקפיד למלא את הכללים והוראות המורה בשיעור.

עלייך להשתתף באופן פעיל יותר בשיעור ולהקפיד למלא את הכללים והוראות המורה בשיעור.

עליך להשתתף באופן פעיל יותר בשיעור, להקפיד להופיע לשיעורים בתלבושת ספורט ולבצע את כל המשימות כנדרש כדי לשפר מיומנויות נלמדות.

עליך להקפיד להופיע לשיעורים בתלבושת ספורט.

עלייך להקפיד להופיע לשיעורים בתלבושת ספורט.

הינך מרבה להעדר משיעור החינוך הגופני.

משתתף באופן פעיל בשיעור, עליך לשפר את מיומנות ה.. (זריקת כדור, תפיסה, קליעה).

משתתפת באופן פעיל בשיעור, עלייך לשפר את מיומנות ה..

מראה נכונות להתקדם ולהשתפר, עליך לשפר את יכולתך ב.. (כוח ידיים, חגורת כתפיים, עמידת ידיים).

מראה נכונות להתקדם ולהשתפר, עלייך לשפר את יכולתך ב..

bottom of page